رگ الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه

رگ: الجزایر وزیر امور خارجه در دیدار با وزیر خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آقای بیطرف گفت در بحث انتقال آب خوزستان به یزد تعارف ندارم و انجام خواهم داد / تاجگردون

توضیحات تاج گردون در مورد جلسه میدان آرژانتین:آقای بیطرف گفت در بحث انتقال آب خوزستان به یزد تعارف ندارم و انجام خواهم داد.

آقای بیطرف گفت در بحث انتقال آب خوزستان به یزد تعارف ندارم و انجام خواهم داد / تاجگردون

تاجگردون: آقای بیطرف گفت در بحث انتقال آب خوزستان به یزد تعارف ندارم و انجام خواهم داد

عبارات مهم : مهندس

توضیحات تاج گردون در مورد جلسه میدان آرژانتین:آقای بیطرف گفت در بحث انتقال آب خوزستان به یزد تعارف ندارم و انجام خواهم داد.

تاجگردون در اینستاگرام خود نوشت: *جهت استحضار دوستان عزيز اصلاح طلبم و آناني كه اين روزها در خصوص راي جناب مهندس بيطرف اظهارنظر مي فرمايند وسعي به حاشيه سازي در اين زمينه دارند:اول: به عنوان يك اصلاح طلب كه اصلاح طلبي خودم را اعتقادي كسب كرده ام و نه عاريتي به همراه ديگر نمايندگان عزيزي كه اين روزها مورد هجمه قرارگرفته اند منجمله جناب نعمتي دوست داشتيم مهندس بيطرف راي بياورند

آقای بیطرف گفت در بحث انتقال آب خوزستان به یزد تعارف ندارم و انجام خواهم داد / تاجگردون

*دوم: دوستان عزيزي كه اظهارنظر ميفرمايند ، بدانند نمايندگان مردم در كنار نگاه سياسي خودشان به تركيب دولت و وزراء انگونه نگاه مي كنند كه كداميك مي توانند مطالبات موكلينشان را پاسخ دهند و اگر كسي ديدگاهش مطابق منافع موكلينش نباشد قطعا به او اعتماد نميكند و راي نميدهد و بهمين خاطر است كه ميگويند راي اعتماد

*سوم : درست است در پایتخت کشور عزیزمان ایران و برخي مناطق يك ليست راي مياورد ولي در شهرستانها مردم عمدتا به عملكرد نماينده راي ميدهند و به همين خاطر است به عنوان نمونه شخصي مثل حقير هفتادو پنج درصد از مردم به او راي مي دهند و عليرغم اينكه مردم مي دانند اصلاح طلبم ولي خيلي از اصولگرايان عزيز هم بخاطر منافع ملي و محلي راي مي دهند .

توضیحات تاج گردون در مورد جلسه میدان آرژانتین:آقای بیطرف گفت در بحث انتقال آب خوزستان به یزد تعارف ندارم و انجام خواهم داد.

*چهارم: جناب مهندس بيطرف چند نكته را با اعتقادي كه داشتند در جلسات متعدد استاني و منطقه اي مطرح كردند كه بدين دليل نتوانست راي مورد نیاز را كسب كند و اصلا ربطي به اصلاح طلبي و غيره نداشت و به نظرم دوستان عزيز تسويه حساب با ليست اميد را بگذارند وقت ديگري

* ايشان فرمودند/١: در انتقال اب سرچشمه هاي كارون به منطقه يزد و ديگر مناطق تعارف ندارم و انجام خواهيم داد و لذا قطعا نمايندگان خوزستان و زاگرس به او راي نخواهند داد

*٢؛ تلويحا فرمودند آیا يزد و كرمان از دريا اب انتقال یافته كنند خوزستان كه به دريا نزديكتر است

آقای بیطرف گفت در بحث انتقال آب خوزستان به یزد تعارف ندارم و انجام خواهم داد / تاجگردون

*٣: نتوانستند در جلسات و صحن علني مساله سد گتوند را خوب توجيه كند و نمايندگان قانع نشدند

*٤: در صحن علني مساله قم رود را به نحو بدي مطرح كرد و لرستانی ها توجيه نشدند

توضیحات تاج گردون در مورد جلسه میدان آرژانتین:آقای بیطرف گفت در بحث انتقال آب خوزستان به یزد تعارف ندارم و انجام خواهم داد.

* ٥: عليرغم بيان برخي مباحث عمده نمايندگان شمال نتوانستند قانع شوند كه ايشان به دنبال انتقال اب البرز به كوير و سمنان نيست

* ٦: ايشان چندين بار اين جمله را فرمودند كه من با اصرار امدم و انگيزه ندارم و نمايندگان هم تمايل دارند وزير انگيزه اش اوج باشد.

آقای بیطرف گفت در بحث انتقال آب خوزستان به یزد تعارف ندارم و انجام خواهم داد / تاجگردون

*دوستان عزيزم اگر شما نماينده اين خطه ها از سرزمين ايران بوديد ايا به جناب مهندس بيطرف كه دوست خوب و ارزشمندهمه ماهاست راي اعتماد ميداديد. لطفا اميد و دكتر عارف عزيز را متهم نكنيد و دوستاني هم كه عنوان را ميدانند فرار نكنند كه من در اين جلسه بودم يا نبودم. نه يك جلسه بلكه چندين جلسه با جناب مهندس بيطرف بود تا اقناعي به نتيجه برسيم.

واژه های کلیدی: مهندس | انتقال | خوزستان | اصلاح طلب | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs